googleAdsense_widever


끼리끼리 : 2011년 2월 22일 이용자 검사결과 통계 Fredric Cliver전체 시행한 검사 리포트의 수 : 1201

<기본유형>
SFM : 235 
NTV : 280 
STM : 79 
NFV : 65 
NFM : 238 
STV : 134 
NTM : 106 
SFV : 39

1군 : 515 (42.9%)
2군 : 359 (29.9%)
3군 : 472 (39.3%)
4군 : 145 (12.1%)

<경향화유형>
STJ : 116 
NTJ : 181 
SFJ : 52 
NFJ : 115 
STP : 192 
SFP : 80 
NTP : 253 
NFP : 187

사고 : 297 (24.7%)
감정 : 167 (13.9%)
감각 : 272 (22.6%)
직관 : 440 (36.6%)


덧글

댓글 입력 영역


공지

어서오십시오.
트위터 : @FCliver
기저심리학 : 네이버카페
카카오톡 : FCliver
페이스북 : Fredric Cliver

통계 위젯 (화이트)

23
41
291701

접속자 위치